Nyhetsbrev desember

NYHETSBREV FRA SEKRETARIATET  

Desember 2009                                                                                                                                                                     


 

KNBF Nyhetsbrev sendes til båtforeninger, regioner, komiteer, besiktigelsesmenn/takstmenn og samarbeidspartnere. Forbundet utgir regelmessige nyhetsbrev omlag en gang pr. måned eller når informasjonsmengden tilsier det. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og oppfordrer til å sende oss e-post.  Vi ber om at nyhetsbrevet distribueres blant båtforeningens medlemmer.

 

 

 

   2010 – Et spennende år

    Utfordringene står i kø for KNBF i det nye året. 2009 var et godt år for forbundet med en meget

    betydelig medlemsvekst. Forbundet har nå 172 tilsluttede båtforeninger og ca. 26.000

    medlemmer. Utfordringene står i kø i året som ligger foran oss. Det gleder oss spesielt at vi har

    gjenopptatt samarbeidet med Båtmagasinet og det blir spennende å se hva det kan føre til.

 

Båttinget holdes i Trondheim 9.-11. april. Det legges opp til å sette båtlivet i Norge på den politiske dagsorden. Organisasjonsmessig inviteres Båttinget til å vedta vedtektsendringer som åpner for en vitalisering av organisasjonen og for en betydelig vekst i medlemstallet, både når det gjelder båtforeninger og enkeltmedlemmer.

Momskompensasjonsordningen vil kunne få stor betydning for våre medlemsforeninger. Sekretariatet har nedlagt et betydelig arbeid for å bidra til en ordning hvor våre medlemsforeninger kan sende inn en revisorbekreftet oppgave over sine driftsutgifter til forbundet sentralt og få refundert en del av sine momsutgifter. Denne forenklede refusjonsordningen krever imidlertid at båtforeningen er innmeldt i Frivillighetsregisteret og tilsluttet en landsomfattende organisasjon. Vi har derfor utarbeidet et forslag til normalvedtekter for våre medlemsforeninger som tilfredsstiller kravene for registrering i Frivillighetsregisteret. Det videre arbeidet med denne saken har topp prioritet i sekretariatet.

Eiendomsskatt på flytebrygger er i ferd med å bli en viktig sak for forbundet etter at Sarpsborg kommune har vedtatt å legge eiendomsskatt på alle fritidsbåtbrygger, herunder flytebrygger, i marinaer, båtforeninger og i tilknytning til boliger og hytter. Til syvende og sist er det den enkelte båteier som får regningen. Dette vil derfor bli en kampsak for forbundet!

Bøyeprosjektet er en merkesak for KNBF. Takket være en tildeling på 1 million kroner fra Gjensidigestiftelsen, kan KNBF gjennomføre et landsomfattende bøyeprosjekt hvor vår medlemsforeninger legger ut bøyer som kan benyttes av alle båtfolk, uavhengig av medlemskap i KNBF. Planlegging og prosjektering har tatt lengre tid enn forutsatt, men i løpet av våren blir de første bøyene lagt ut i Troms og Finnmark.

Forsikringsordningen Norske Sjø er i fin utvikling og hadde en betydelig økning i porteføljen i 2009. Vår samarbeidspartner, Fender Marine i Bergen, arbeider nå med å videreutvikle KNBF Klubbforsikring. 16 av våre medlemsforeninger har nå KNBF Klubbforsikring og vi har grunn til å tro at det blir mange flere i 2010.

Samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, er viktig for utviklingen av båtlivet også i Norge. I 2009 ble Norsk Båtråd etablert som et samarbeidsorgan mellom KNBF og Norges Seilforbund. Derved kan vi opptre samlet i saker av felles interesse med ca. 300 seil- og båtforeninger og ca. 50.000 medlemmer i ryggen!

Dette er bare noen av de store utfordringene vi stå over for i 2010. På toppen av det hele kan KNBF feire 100-års jubileum i 2011. Planleggingen av jubileet er i full sving og det er grunn til å tro at feiringen i 2011 vil bli gode sjø- og båtfolk verdig. GODT NYTT BÅTÅR!

 

Jan H. Syvertsen

Generalsekretær

 

Noe for din båtforening?

KNBF har lagt ut informasjon om Grasrotandelen på sin web da enkelte medlemsforeninger synes dette er interessant. Som eksempel kan nevnes lille Jakobsnes Småbåteierforening i Finnmark som har fått ekstrainntekter på hele 2.000,- som følge av at 7 medlemmer lar grasrotandelen gå til foreningen. Mer informasjon finner du på:      

 

            http://knbf.no/docs/grasrotandelen.pdf

 

 

 

Mer informasjon på www.knbf.no

Vi har gjort endringer på weben som gjør at medlemsforeninger og enkeltmedlemmer får tilgang til mer informasjon. Det blir også lettere å finne frem. Blant annet har vi lagt ut eget banner for Grasrotandelen og forbundets nye Miljøveileder (som ventes ferdig i februar). I tillegg kommer ved årsskiftet en Aktivitetskalender som gir en bedre oversikt over forbundets møte-, prosjekt- og båtmessevirksomhet.

 

 

 Reviderte normalvedtekter for medlemsforeninger

 For å sikre KNBF’ s medlemsforeninger momskompensasjon for 2010, har forbundet

 revidert sine normalvedtekter. Dette er gjort for å sikre innmelding i Frivillighetsregisteret.

 Alle medlemsforeninger er nå tilskrevet både på e-post og pr. brev hvor foreningene er

 oppfordret til å tilpasse sine vedtekter i henhold de reviderte normalvedtekter.

  Mer informasjon om momskompensasjon finner du på:

http://knbf.no/moms.php

 

 

Regionens årsmøter 2010 – Valgkomiteenes viktige rolle

Vi minner om det viktige arbeidet hver region står foran i forbindelse med forberedelser til sitt årsmøte. En av de mest sentrale oppgaver er å stable et slagkraftig regionsstyre på beina. Dette er spesielt viktig når vi har et Båtting i april. Vi minner derfor om det skriv som er gått ut til alle regioner om saken og ber alle valgkomiteer ta dette arbeidet seriøst. Sentralt står samarbeidet mellom valgkomiteen og regionleder.

 

 

  Båttinget 2010

KNBF Region Midt-Norge og Trondheim Båtforening står som vertskap for neste års Båtting som finner sted på Rica Nidelven Hotell 10.-11. april. Vi ber alle medlemsforeninger merke seg tidspunktet og beslutte hvem som skal representere foreningen. Påmeldingsfrist vil være 1.3.10.

 

 

 

 Kontingent 2010 – husk å sende KNBF oppdatert medlemsliste pr. 31.12.09

 Sekretariatet ber om at alle medlemsforeninger sender oppdaterte medlemsliste pr. 31.12.09 til

 post@knbf.no innen 15.01.10. Dette er viktig av hensyn til fakturering av korrekt medlemskontingent for 2010. Fakturering skjer i jan/feb. I tillegg er det viktig for at

                   alle foreningens medlemmer skal få informasjon fra KNBF.

 

 

Bli med KNBF til båtmessen i Göteborg 5.-7. februar 2010

Vi starter båtsesongen tidlig og inviterer igjen til vår hyggelige og populære tur til båtmessen. Dette er alltid en fin måte å møte årets båtsesong på. Messen har mye å by på både av båter og ikke minst utstyr. Her gjør man alltid gode innkjøp til hyggelige svenske priser. Les mer på www.knbf.no (se banner på høyresiden).

 

 

Vi ønsker alle foreninger og medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!